Jedná se o mezinárodně uznávanou a používanou metodiku řízení projektů: metodika PRINCE2 (Projects in Controlled Environment) byla vytvořena více než sto padesáti společnostmi s mnohaletými zkušenostmi v oblasti projektového řízení a je dnes nejrozšířenější PM metodikou v Evropě.

PRINCE2 stojí na sedmi principech, tvoří ji sedm procesů a popisuje sedm témat. Vzhledem k možnosti (v podstatě nutnosti) přizpůsobit metodiku PRINCE2 v rámci aktuálního prostředí projektu je nutné porozumět principům, které jsou páteří metodiky.

Dokumenty je možno sdružovat, zjednodušovat, případně nepoužít. Procesy mohou být velmi zjednodušeny a každý z nich má mnoho možností použití podle velikosti projektu. Principy ale zůstávají a zaručují, že projekt je projektem PRINCE2, neboli projektem v kontrolovaném prostředí.

Další významnou předností PRINCE2 je popisnost nejen na úrovni procesů, ale i dokumentů. PRINCE2 nechává sice na jedné straně prostor pro přizpůsobení, na straně druhé ale vede projektového manažera všemi klíčovými činnostmi, počínaje projektovým mandátem, který projekt spouští, až po schválení ukončení projektu řídící radou.

Na rozdíl od PMBOK existuje v PRINCE2 jednoznačný proces určující fungování řídícího výboru. Pravomoci a zodpovědnosti za vývoj projektu jsou jednoznačně stanoveny a rozděleny mezi projektového manažera a řídící výbor projektu. PRINCE2 dává dokonce plnou zodpovědnost za projekt do rukou sponzora projektu předsedajícího řídícímu výboru, a nikoliv samotnému projektovému manažerovi. Toto rozdělení vnáší do metodiky jasný řád a zvláště méně zkušeným projektovým manažerům vymezuje pravidla hry.
Po naplánování projektu a vypracování obchodního případu (zdůvodnění projektu či obhájení investice) opět přichází schválení řídícího výboru, který dává pokyn k zahájení následné etapy. Právě striktní rozdělení projektu na etapy dává zodpovědným manažerům možnost včas identifikovat případné problémy a zasáhnout. V projektech PRINCE2 by tedy nemělo docházet k tomu, že vedení projektu pozná až příliš pozdě nevyhnutelné překročení rozpočtu nebo zásadní nedodržení časového harmonogramu.

Pomůžeme vám:

  • Přizpůsobit projektovou metodiku PRINCE2 na míru Vašemu podnikání
  • Zajistit implementaci metodiky do standardních procesů společnosti
  • Definovat povinné dokumenty nutné pro řízení projektů
  • Zajistit proškolení projektových manažerů
  • Naučit vaše projektové manažery řídit projekty formou coachingu

Procesy

1

Zahájení projektu

V první fázi zajišťujeme pečlivé plánování a definování cílů projektu, abychom zajistili jeho úspěšný start.

2

Nastavení projektu

Pomáháme vytvořit jasnou strukturu projektu, určit zodpovědnosti a vytvořit efektivní komunikační kanály pro úspěšné řízení projektu.

3

Směřování projektu

Poskytujeme strategické směřování a nadhled nad projektem, abychom zajišťovali dosažení cílů a sledovali pokrok projektu.

4

Kontrola etapy

Pravidelně monitorujeme a hodnotíme průběh projektových etap, abychom zajistili dodržování časových a finančních plánů a přijímali potřebné kroky pro jejich úpravu.

5

Řízení dodávky produktu

Zabezpečujeme efektivní řízení a koordinaci dodávky produktu, abychom dosáhli kvalitního výstupu a splnili očekávání zákazníka.

6

Řízení přechodu mezi etapami

Zajišťujeme hladký přechod mezi jednotlivými etapami projektu, abychom minimalizovali rizika a zajistili kontinuitu projektových aktivit.

7

Ukončení projektu

Pečlivě plánujeme a provádíme uzavření projektu, včetně ověření splnění cílů a předání výsledků zákazníkovi.